14 dagen bedenktijd

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft, overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming het recht aan Audio Limburg mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Audio Limburg en via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) Audio Limburg op de hoogte te stellen van hun beslissing de overeenkomst te beëindigen en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan Audio Limburg, Sint-Jorislaan 124, 3540 Herk-de-Stad. 

Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex,...) te worden terugbezorgd. 

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Audio Limburg zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking (incl. piepschuim verpakkingsmateriaal) bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Tenzij anders is overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten:

  1. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn;
  2. betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
  3. betreffende de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de klant is verbroken; en
  4. betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften en magazines.

Terugbetaling

Na een positieve vaststelling van de staat van de goederen ontvangt u een terugbetaling van de waarde van het goed inclusief de originele verzendingskosten (van webshop tot consument) en dit zo snel als mogelijk en in ieder geval binnen 30 dagen. De terugbetaling zal gebeuren via hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht.